ONLINE-TRAINING Toetsen met RTTI®

Module 1 van de serie RTTI-masterclasses®

Alle rechten zijn voorbehouden.
Behoudens schriftelijke toestemming van de rechthebbende is kopiëren, verhuren, uitlenen en openbare vertoning voor meerdere deelnemers verboden.
UITSLUITEND BESTEMD VOOR DE VERTONING AAN DE LICENTIEHOUDER

RTTI®, OMZA® EN RTTI-ONLINE® zijn geregistreerde handelsmerken, het commercieel gebruik hiervan is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Docentplus.
Extra inlogcodes zijn te bestellen via www.docentplus.nl

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot Docentplus te wenden.

Ondanks alle aan de samenstelling bestede zorg kan noch de maker, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave, zie hiervoor de algemene voorwaarden via www.docentplus.nl. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons gaarne aanbevolen.

Camera: We4U Movie Projects

© Copyright 2014 Docentplus B.V. te Bodegraven